Impressum

Natura Setgentaria da charn grischuna
Veia Cantunala 78
7453 Tinizong

+41 (0)58 575 00 80

 

Mainagestiun da la Micarna SA

Peter Hinder

Uffizi dal register da commerzi

La Micarna AG è registrada tar l’uffizi dal register da commerzi dal chantun Friburg.

Numer da l’interpresa

CHE-105.841.935

 

Renviaments e colliaziuns

En il cas da renviaments directs u indirects sin paginas d’internet estras («links») che sa chattan dador il sectur da responsabladad da l’autur, entra en vigur in’obligaziun da responsabladad exclusivamain en il cas, sche l’autur ha enconuschientscha dals cuntegns e sche quai fiss tecnicamain pussaivel e raschunaivel d’impedir l’utilisaziun en cas da cuntegns illegals. L’autur declera perquai explicitamain che las paginas colliadas correspundentas eran senza cuntegns illegals al mument ch’el ha mess il link. L’autur n’ha nagin’influenza sin la concepziun actuala e futura e sin ils cuntegns da las paginas colliadas. Perquai sa distanziescha el qua tras explicitamain da tut ils cuntegns da tut las paginas colliadas ch’èn vegnidas modifitgadas suenter che il link è vegnì mess. Questa constataziun vala per tut ils links e renviaments mess a l’intern da l’atgna purschida d’internet sco er per inscripziuns estras en cudeschs dals giasts, forums da discussiun e glistas da mailing che l’autur ha endrizzà. Per cuntegns illegals, incorrects u incumplets e surtut per donns che resultan da l’utilisaziun u da l’utilisaziun betg realisada d’infurmaziuns purschidas en questa maniera es responsabel sulettamain il purschider da la pagina, sin la quala igl è  vegnì renvià, e betg la persuna che renviescha sulettamain via links sin la publicaziun respectiva.

 

Dretg d’autur ed auters dretgs

L’entir cuntegn da la pagina d’internet è protegì legalmain. Senza l’approvaziun preliminara da la Micarna SA n’essas Vus betg autorisà d’utilisar la pagina d’internet u parts da quella en ina maniera u l’autra, surtut da reproducir la pagina d’internet (entiramain u  parzialmain), da la trametter (cun meds electronics u auters), da la modifitgar u da l’utilisar per intents commerzials u publics.

 

Exclusiun da la responsabladad

L’autur na surpiglia nagina garanzia per l’actualitad, la correctadad, la cumplettezza u la qualitad da las infurmaziuns messas a disposiziun. Pretensiuns da responsabladad envers l’autur che sa refereschan a donns materials u ideals che vegnan chaschunads tras l’utilisaziun u l’utilisaziun betg realisada da las infurmaziuns purschidas, resp. tras l’utilisaziun d’infurmaziuns incorrectas ed incumplettas, èn da princip exclusas, sch’i nun exista nagina culpa cumprovada intenziunada u grevamain malprecauta da vart da l’autur. Tut las purschidas restan libras e nunliantas. L’autur  resalva explicitamain il dretg da modifitgar, da cumplettar u da stizzar parts da las paginas u l’entira purschida senza avisar quai separadamain u da terminar la publicaziun temporarmain u definitivamain.